دانلود VST وی اس تی کر و همخوانی East West Symphonic Choirs Platinum v1.0.9 R2R


VST وی اس تی Symphonic Choirs Platinum از برند East West  یک بانک صدای بزرگ گروه کر و همخوانی مردان ، زنان و کودکان می باشد. تصور کنید که کلمات را به هر زبانی در رایانه خود تایپ می کنید، و می شنوید که یک گروه کر سمفونیک کلاس جهانی آن کلمات را با هر کلید(هایی) که روی کنترلر صفحه کلید خود می نوازید می خواند! این دقیقاً همان کاری است که این ساز مجازی انقلابی “برنده جایزه” انجام می دهد. VST وی اس تی Symphonic Choirs Platinum دامنه گسترده ای از سطح های کر و همخوانی در تکنیک های مختلف  را ارائه می دهد. این محصول دارای ۳ موقعیت میکروفن گذاری با قابلیت کنترل است. دارای ۵% قابلیت ریکاوری در  صورت دانلود ناقص.FEATURES

– New wordbuilder software built into Play (plus new pre-built phrases and words)
– Extended ranges (Sopranos – D3 to E5, Altos – F2 to A4, Tenors – C2 to D4, Basses B0 to D3)
– Intuitive custom interface
– Intelligent Performance section including Portamento, Repetition, Legato, Round Robin Reset
– Improved articulation window and controls
– On screen mic position mixing
– State of the art Convolution Reverb with pre-delay and additional Master control to route reverb to all instruments in an instance
– Convolution includes hall choir was recorded in for additional control of hall ambience
– Intelligent release trail engine that follows the note-on samples volume at all times, so release trails always match
– Release trails unaffected by mod-wheel cross-fade programs, radical mod-wheel movements do not degrade release trails
– Recall custom key-switches instantly
– Key-switch sizes now unlimited
– State of the art sound quality with high-resolution audio engine
– Hi fidelity one pole filter for natural cross-fades
– Stereo image editing now possible using channel sourcing
– Completely re-programmed for EastWest’s PLAY software from the original recordings