دانلود پکیج پریست PML Melodic & Organic Diva Presets by Felix Raphael


Melodic & Organic Diva Presets by Felix Raphael از برند Production Music Live یک بانک صدای افزودنی برای VST وی اس تی Diva می باشد. این محصول تعدادی پریست مناسب برای سبک موسیقی Organic and Melodic House را ارائه می دهد. این محصول ارزشمند را از موزیک ساز دانلود کنید..What You Are Getting

Arps: 17
Bass: 23
Chords: 7
Drums: 8
Keys: 6
Leads: 20
Pads: 10
Plucks: 10
SFX: 10
Synths: 15
+
۱۲۰+ MIDI for Organic and Melodic House